Így igényelhet havi közel 60 ezer forintos támogatást – Bárhol az országban igényelhető!

Így igényelhet havi közel 60 ezer forintos támogatást – Bárhol az országban igényelhető!

Így igényelhet havi közel 60 ezer forintos támogatást – Bárhol az országban igényelhető! Mennyi az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege?

Friss hírek
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete
– egyedülálló jogosult esetén 27.075,- Ft a legmagasabb összeg
– családos jogosult esetén 59.850,- Ft a legmagasabb összeg
– ha a házastárs/élettárs foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akkor 37.050,- Ft a legmagasabb összeg.
Milyen ellátás az aktív korúak ellátása?

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Két típusa van: 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Hol található az aktív korúak ellátásának igénylésére szolgáló kérelem-nyomtatvány?

A kérelem-nyomtatvány letölthető az oldal alján.
A kérelem-nyomtatvány kötelező melléklete a vagyonnyilatkozat,

A nyomtatványok papír alapon elérhetők valamennyi járási hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál.Ki jogosult az aktív korúak ellátására?

Az az aktív korú személy,

 • aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
 • aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
 • aki fogyatékossági támogatásban részesül (az eddig felsoroltak a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy), vagy
 • akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
 • akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy
 • aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött,vagy
 • akinek esetében a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább 3 hónapig együttműködött,
Ha feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat,  ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.650,- Ft) és vagyona nincs.

Mely esetben NEM állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság?

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek,

 • aki letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
 • tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 • gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
 • gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig,
 • álláskeresési ellátásban részesül,
 • katonai szolgálatot teljesít,
 • köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat vagy
 • képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül
 • felzárkóztatást elősegítő megélhetési támogatásban részesül,
 • megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül.Így igényelhet havi közel 60 ezer forintos támogatást – Bárhol az országban igényelhető!

Ki jogosult a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra?
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – amennyiben az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás – megállapításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

Milyen összegű a foglalkoztatást helyettesítő támogatás?
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 22.800,- Ft.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításával egyidejűleg lehet-e kereső tevékenységet folytatni?
Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet megalapozó jogviszonyt létesít, a jogviszony első 120 napjában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítását szüneteltetik. Ha a jogviszony ebben az időszakban megszakad, a bejelentését követően az ellátás folyósítása – az ügyfél kérelmére – újraindul.

Ugyancsak szüneteltetik a támogatás folyósítását, ha a támogatásban részesülő személyt a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatják.
Az aktív korúak ellátása szempontjából nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez.

Ki jogosult az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra?

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

  • egészségkárosodott személynek minősül, vagy
  • 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézménybe illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.Mennyi az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege?

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete
– egyedülálló jogosult esetén 27.075,- Ft a legmagasabb összeg
– családos jogosult esetén 59.850,- Ft a legmagasabb összeg
– ha a házastárs/élettárs foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akkor 37.050,- Ft a legmagasabb összeg.

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának szorzatával.

error: Content is protected !!