Igényelhető a Szociális célú tűzifa támogatás >>> Pénzt és tüzelőt adnak a rászorulóknak!!!

Igényelhető a Szociális célú tűzifa támogatás >>> Pénzt és tüzelőt adnak a rászorulóknak!!!

Természetbeni szociális tűzifa támogatásra jogosult az a személy , aki
a) – akinél az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át,
– egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő esetén pedig az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg,
b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel,
Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást, háztartásonként legfeljebb 5 m3 adható.
A tűzifa kiszállításáról a támogatás megállapítását követő 8 munkanapon belül az önkormányzat
gondoskodik, az átvételt a jogosult aláírásával, átvételi elismervényen köteles igazolni.
A támogatás megállapításakor a rendelkezésre álló keret figyelembevételével a feltételeknek megfelelő
kérelmezők közül előnyben kell részesíteni azt, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,
c) háztartásában kettő vagy több gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel.
error: Content is protected !!