Havi KB 50 ezer forintot kaphatsz ha beteg hozzátartozódat ápolod >>> Ezt bárki megkaphatja!!!

Havi KB 50 ezer forintot kaphatsz ha beteg hozzátartozódat ápolod

Ki jogosult ápolási díjra?

A hozzátartozó. Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság
állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára
állapítható meg ápolási díj.

Mely szerv állapítja meg az ápolási díjat?

A kérelmet az a járási hivatal bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.

Ki jogosult alapösszegű ápolási díjra?
Az a hozzátartozó, aki állandó és tartós gondozásra szoruló
– súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül),
vagy
– tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását,
ápolását végzi.

Mennyi az alapösszegű ápolási díj összege?

Az alanyi jogon megállapított ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg,
mely 2015-ben 29.500,- Ft volt.

Kinek állapítható meg az emelt összegű ápolási díj?

Annak a hozzátartozónak, aki a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását,
ápolását végzi.

Mennyi az emelt összegű ápolási díj összege? Az emelt összegű ápolási díj összege azonos a
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 150%-ával (44.250,- Ft).

Ki minősül fokozott ápolást igénylő személynek?

Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások
személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
– étkezni, vagy
– tisztálkodni, vagy
– öltözködni, vagy
– illemhelyet használni, vagy
– lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem –
közlekedni,
feltéve, hogy esetében a fentiek közül legalább három
feltétel egyidejűleg fennáll.

(Ha az ápolási díj megállapítását a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozására tekintettel kérik, a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvéleményt a járási hivatal
felkérésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelöl szakértő készíti el.

Kinek állapítható meg a kiemelt ápolási díj?

Annak a személynek, aki
– a komplex minősítés alapján az „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását,
ápolását végzi, vagy
– olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

Mennyi a kiemelt ápolási díj összege?
A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a,53.100,- Ft.

Milyen igazolást kell benyújtani a kiemelt ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez?

A 18. életévét betöltött személy esetén a rehabilitációs
hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát
vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy egészségi állapotáról, vagy
– gyermekek (ideértve a családi pótlékra jogosító nagykorúvá vált gyermekeket) esetén a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló szakorvosi igazolást.

A szakorvos mely esetben állítja ki a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló szakorvosi igazolást?

A szakorvos az igazolást annak a személynek állítja ki, aki olyan 18. életévét be nem töltött hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, aki az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti, az ott meghatározott súlyosságú betegségek vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved, és akinek ezzel egyidejűleg kiemelt ápolási szükséglete áll fenn.

Mely esetben áll fenn a gyermek kiemelt ápolási szükséglete?
Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a gyermeknek, aki tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően
– másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni és lakáson belül -segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, továbbá
– másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel
kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni.

A 18. életévét betöltött személy esetén ki állítja ki  a szakhatósági állásfoglalást?
Amennyiben a 18. életévét betöltött ápolt személy nem rendelkezik a szükséges „E” minősítést
tartalmazó, 2012. január 1-je után kiállított szakhatósági állásfoglalással, a lakóhelye szerint illetékes rehabilitációs hatóságtól kérheti a komplex minősítés elvégzését, melynek eredményéről hatósági bizonyítványt állítanak ki. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez, melyet az ápoltnak vagy gondnokának kell aláírni, csatolni kell a házi orvos által kiállított orvosi beutalót, zárójelentéseket, korábban kiállított szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást, ha az ápolt gondnokság alatt áll, gondnok kirendelő határozatot, vagy meghatalmazást.

Milyen igazolásokat kell az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni?
Az alanyi jogú és az emelt összegű ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt

– súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, és
– arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

A háziorvos milyen iratok alapján állítja ki a tartósan betegségről, vagy súlyosan fogyatékos állapot fennállásáról szóló igazolást?

– a rehabilitációs hatóság súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, illetve a fogyatékossági támogatással összefüggő feladatkörében eljáró hatóság határozata, vagy
– a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, vagy
– a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján.

A háziorvos a súlyos fogyatékosság tényéről szólóigazolást a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján is kiállíthatja.

Mi a teendő abban az esetben, ha az ápoló nemért egyet a háziorvos igazolásával, mert nem minősítette az ápoltat tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személynek?

Ha az ápolást végző hozzátartozó nem ért egyet a háziorvos igazolásával, annak felülvizsgálatát a népegészségügyi feladatkörében általa kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől kérheti.

Mi a teendő abban az esetben, ha az ápoló nem ért egyet a háziorvos szakvéleményével, amely
szerint az ápolt nem szorul állandó ápolásra, gondozásra?

Ha az ápoló a házi orvos által kiállított szakvéleménnyel nem ért egyet, a szakvélemény felülvizsgálatát a módszertani feladatokat ellátó szerv által kijelölt szakértőtől kérheti.

Mely esetben jogosult az ápoló a saját jogú nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás mellett a teljes összegű ápolási díjra?

A súlyosan fogyatékos hozzátartozó ápolására tekintettel megállapított alanyi jogú alap és emelt összegű ápolási díjra való jogosultság, valamint a kiemelt ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy

– a Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

– a fenti ellátás valamelyikére való jogosultság keletkezését megelőző napon a súlyosan fogyatékos hozzátartozójára tekintettel alanyi jogú vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult, és – a fenti ellátás valamelyikére való jogosultság kezdő napját megelőző húsz éven belül a súlyosan fogyatékos hozzátartozóra tekintettel megállapított
alanyi jogú vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága legalább tíz évig fennállt.

Az ápolási díj

Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy számára biztosítható
ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet nem tudnak folytatni. Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg,
továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!
error: Content is protected !!