Gyermektartásdíj 2019/2020 – így változik a gyermektartásdíj!

Gyermektartásdíj 2019/2020 – így változik a gyermektartásdíj!

Ha a bíróság már megállapította jogerősen a gyermektartásdíjat, és a fizetésére kötelezett legalább 6 hónapja nem teljesíti a kötelezettségét, a járási gyámhivataltól a tartásdíj megelőlegezése kérelmezhető, feltéve hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét A kérelem az alábbi feltételek együttes fennállása esetén nyújtható be: a bíróság a tartásdíjat jogerősen már megállapította , és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen továbbá, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
A gyámhivatal – a feltételek fennállása esetén – visszamenőleg, a hozzá beérkezett kérelem benyújtásának napjától előlegezi meg a gyermektartásdíjat a bíróság által meghatározott alapösszegben összegben azzal, hogy a megelőlegezett tartásdíj összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át nem haladhatja meg gyermekenként. Az állam által történő folyósítás legfeljebb 3 évig tart, és kérelemre 1 alkalommal legfeljebb 3 évre továbbfolyósítható, illetve ismételten megelőlegezhető. A jogosultsági feltételek folyósítás ideje alatt történő megszűnése esetén a gyámhivatal a folyósítást felfüggeszti, illetőleg megszünteti. A gyermektartásdíj fizetésére kötelezettnek az állam által megelőlegezett tartásdíjat a kötelezettnek az állam részére vissza kell fizetnie.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosultak köre:
1. gyermeket nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, 2. a nagykorúvá vált gyermek, ha középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és 20. életévét nem töltötte be.
Az ügyben lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemhez csatolni kell a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot.
Kérelmező adatai: neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, neme, lakóhelye, tartózkodási helye, TAJ száma, jövedelmi adatai.
Kötelezett adatai: neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, neme, lakóhelye, tartózkodási helye, munkáltatójának adatai.
A gondozó családban élő gyermekek adatai: neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, neme, lakóhelye, tartózkodási helye, TAJ száma, oktatási intézmény neve és címe.
A gondozó család további tagjai (a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető további közeli hozzátartozók pl. házastárs/élettárs) neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, jövedelmi adatai, TAJ száma.

Milyen iratok szükségesek?

1.A kérelemhez csatolandó a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében feltüntetett jövedelmi adatok valódiságának igazolására szolgáló irat;
2. gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat;
3. gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv, vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okirat
4. középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló irat, ha a gyermektartásdíjra jogosult gyermek nagykorú , illetve ha a gondozó családban középfokú tanulmányokat folytató nagykorú gyermek van (ún. iskolalátogatási igazolás)
5. továbbfolyósítás vagy ismételt elrendelés eseté a bírósági végrehajtó által kiállított okiratot arra vonatkozóan, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott vagy folytatódott, de annak az eredményéről még nincs jegyzőkönyv
6. felsőfokú hallgató jogviszony igazolása, ha a gondozó családban felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek van (ún. iskolalátogatási igazolás)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság szintje (hatáskör): a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) gyámhivatala
Az a járási (fővárosi kerületi) hivatal az illetékes az eljárásra, amelynek illetésségi területén a kérelmező bejelentett lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap, mely egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható.
Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni, ebben az esetben az ügyintézési határidő 15 nappal hosszabbítható meg.

Jogorvoslati lehetőség

Az elsőfokú határozat ellen, a közlésétől számított 15 napon belül előterjesztett fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni és az első fokú határozatot hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnál kell előterjeszteni.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem tárgyában az a járási (fővárosi kerületi) hivatal jár el, amelynek illetésségi területén a kérelmező bejelentett lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.

Fontosabb fogalmak

1. Kiskorú: kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.
2. Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok.
3. Hol kell benyújtani a kérelmet: az a járási (fővárosi kerületi) hivatal jár el, amelynek illetésségi területén a kérelmező bejelentett lakóhelye, vagy ha a kérelmenző életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, 5. § b) pontja, 13. § a), c) pontjai;
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1-18/A. §-ai, 22-24. §-ai, 127-130. §-ai, 133-133/A. §-ai, 144. § (1) bekezdése;
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 2. §-a, 69. §-a, 7. sz. melléklete;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1)-(2), (7) bekezdései, 40. § (1) bekezdése, 50. §-a, 71. § (1) bekezdése, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése.
error: Content is protected !!