Egyedülállóknak akár 1,2 millió forint, családosoknak akár 2,1 millió forint VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS JÁR >>>

Egyedülállóknak akár 1,2 millió forint, családosoknak akár 2,1 millió forint VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS JÁR >>>

Több millió forint támogatást kaphatsz albérletre, rezsire!

Új albérlet támogatás, bérleti díjra, rezsire és sok minden másra!

Többen igényelhetnek lakhatási támogatást mostantól. A korábbi három hónap helyett, most már egy hónapos munkanélküliség után is jár a támogatás, annak, aki a lakóhelyétől távol, legalább 100 kilométerre munkát talál, és hajlandó odaköltözni. Egy éven keresztül akár havi 100 ezer forintot is kaphatnak a támogatottak, amit lakbérre vagy rezsire költhetnek.

A Híradónak nyilatkozó Nemesszegi Dániel öt hónapja volt munka nélkül, amikor állást kapott Debrecenben. Szegedről kellett ezért átköltöznie, hogy ki tudja fizetni az albérletét, lakhatási támogatásért folyamodott. “Szerettem volna minél hamarabb tapasztalatokat szerezni, szerettem volna ugye dolgozni a szakmámban, és fontos volt az, hogy tényleg ezzel a lakhatási támogatással el tudjak indulni, ami most már a vége felé jár, de mondhatom azt, hogy anyagilag is most már sokkal stabilabb a helyzetem” – mondta a férfi.

Több mint két éve jelentette be az akkori kormányszóvivő és a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, hogy lakhatási támogatással segítik az otthonuktól távol munkát találókat. Egy év elteltével már ezren éltek a lehetőséggel. “A célunk az volt, hogy akik szeretnének dolgozni, de a lakókörnyezetükben nem találnak lehetőséget, nekik próbáljunk elsősorban segíteni” – mondta Czomba Sándor államtitkár.

Mostanra már több mint 2100-an vették igénybe a lakhatási támogatást. A Nemzetgazdasági Minisztérium most könnyített is a feltételeken. Januártól például a korábbi három helyett már egy hónap állástalanság után be lehet nyújtani az igénylést. Szintén feltétel, hogy a munkavégzés helye az állandó lakóhelytől legalább 100 kilométerre legyen, vagy több mint 5 órányi utazással járjon eljutni oda. Ez ugyancsak könnyítés, mivel eddig minimum 6 órányi utat írt elő a szabályozás.

Változik továbbá a folyósítás időtartama: mostantól 12 hónapig jár a támogatás, egyenlő összegben, havonta legfeljebb 100 ezer forint. Korábban másfél évig folyósították, de félévente csökkentették az összeget. A régi és az új rendszerben is összesen maximum 1,2 millió forintot lehet felhasználni.

Ha két közeli családtag együtt bérel egy lakást és mindketten megfelelnek a támogatás feltételeinek, akár összesen havi 150 ezer forintot is kaphatnak. Ha hárman vagy többen bérlik az ingatlant, akkor az összeg akár a 200 ezer forintot is elérheti.

További feltétel, hogy az igénylő bruttó havi jövedelme nem haladhatja meg a minimálbér háromszorosát.

A lakhatási támogatás továbbra is a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használható fel. A legtöbb kérelmet Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben nyújtották be azért, hogy a fővárosba, valamint Pest és Győr-Moson-Sopron megyékbe költözhessenek új munkájuk miatt.

ITT VAN A TÁMOGATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA >>>

Igénylés helye: A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó munkaügyi központ-
LAKHATÁSI TÁMOGATÁS , ALBÉRLET TÁMOGATÁS!

joghely
39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 4-7 §-a, 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

jogosultsági feltétel
LAKHATÁSI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ ANNAK AZ ÁLLÁSKERESŐNEK
a) akit legalább egy hónapja álláskeresőként tartanak nyilván (kivéve a pályakezdő álláskeresőt és a csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalót, valamint a közfoglalkoztatott személyt, az ő esetűkben ez nem feltétel),
b) aki olyan, legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja,
c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát,
d) aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,
e) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és
f) aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban. A támogatás további feltételeként.

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐNEKIGAZOLNIA KELL a) érvényes munkaszerződéssel, vagy kinevezéssel a foglalkoztatás létrejöttét, és a munkavégzés helyét b) legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti szerződéssel a feltételeknek megfelelő bérleti jogviszonya fennállását.
Feltétel az is, hogy a lakhatási támogatás segítségével létrejövő munkaviszonya rendszeres jövedelmet biztosítson, de havi bruttó jövedelme, ne haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.

A TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA ALATT A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE EGYMÁST KÖVETŐEN TÖBB INGATLANRA KÖTÖTT BÉRLETI SZERZŐDÉS ESETÉBEN IS MEGÁLLAPÍTHATÓ A TÁMOGATÁS, AZONBAN A KÖLTSÉGEK EMELKEDÉSE A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT NEM BEFOLYÁSOLJA. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMÁNAK KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐEN ÚJABB TÁMOGATÁS A TÁMOGATÁS LEJÁRTÁT KÖVETŐ 24 HÓNAP ELTELTÉVEL ÁLLAPÍTHATÓ MEG.

Az ellátás megnevezése
Az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási alaprészéből LAKHATÁSI TÁMOGATÁS nyújtható.
A lakhatási támogatás – LEGFELJEBB 12 HÓNAPRA FOLYÓSÍTHATÓ – vissza nem térítendő támogatás, és az alábbi mértékben nyújtható:
1) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.
2) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a 3) és a 4) pontban foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.
3) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.
4) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.
A támogatás fentiekben ismertetett összege EGY NAPTÁRI HÓNAPRA IRÁNYADÓ.
A 3) és 4) pontban meghatározott esetben A TÁMOGATÁS A TÁMOGATÁS FELTÉTELEINEK MEGFELELŐ SZEMÉLYEK KÖZÖTT EGYENLŐ ARÁNYBAN OSZLIK MEG, és a BÉRLETI DÍJJAL ÉS KÖZÜZEMI DÍJAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA HASZNÁLHATÓ FEL.
Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe.

igénybenyújtás formája
A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, vagy legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül kell benyújtani a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási(fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztályán.
A KÉRELEMNEK TARTALMAZNIA KELL a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, valamint az utolsó munkavégzési helyének megnevezését.
A FOGLALKOZTATÁS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐEN BENYÚJTOTT KÉRELEM ESETÉN legkésőbb a kérelem benyújtását követő 10 napon belül a kérelmezőnek csatolnia kell a) érvényes munkaszerződését ( mely tartalmazza a munkavégzés helyét is) b) bérleti szerződését.
A LEGKÉSŐBB A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTOTT KÉRELEM ESETÉN a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell az érvényes munkaszerződést, valamint legkésőbb a kérelem benyújtását követő 10 napon belül csatolnia kell a bérleti szerződést.

Folyósítás
A TÁMOGATÁST A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően utólag kell folyósítani.
A munkavállaló kérelmére a költségek megelőlegezése céljából, EGY ALKALOMMAL a bérleti szerződésben megállapított óvadék (kaució) összegéig, de legfeljebb 2 HAVI TÁMOGATÁSI ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG ELŐLEG NYÚJTHATÓ.

A LAKHATÁSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁT MEG KELL SZÜNTETNI, ha
a) a támogatásban részesülő személy a) munkaviszonya az adott munkaadónál a támogatás időtartama alatt megszűnik, és a megszűnést követő 30 napon belül nem létesít a támogatás feltételeinek megfelelő újabb munkaviszonyt,
b) bérleti jogviszonya megszűnik, és a támogatás időtartama alatt nem létesít újabb bérleti jogviszonyt,
c) rendszeres havi bruttó jövedelme meghaladja a támogatás feltételeként megjelölt mértéket,
d) öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra válik jogosulttá,
e) olyan lakóingatlant szerez, melynek következtében a támogatási feltételeknek már nem felel meg.

Megjegyzés
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK( jelen támogatási forma vonatkozásában) : LAKÓINGATLAN: a saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő olyan lakás céljára szolgáló ingatlan, amely beköltözésre alkalmas. KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ : a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a fogyatékos gyermek tekintetében a fogyatékosság fennállásának időpontjára vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele nélkül : a) házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek(fogyatékos gyermek) d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) ) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; MUNKAVISZONY: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. MUNKAVÁLLALÓ : aki a fentiekben meghatározott munkaviszonyban, jogviszonyban áll. MUNKASZERZŐDÉS: a munka törvénykönyve szerinti munkaszerződés, valamint a kinevezés és az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződés.

igénybenyújtás helye
A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya.

error: Content is protected !!