OSZD MEG ÉS KÖLTÖZZ >>> ÜRESEN ÁLLÓ CSALÁDI HÁZ PÁLYÁZAT – ISMÉT LEHET PÁLYÁZNI INGYEN LAKHATÁSRA – OSSZÁTOK MEG…..

OSZD MEG ÉS KÖLTÖZZ >>> ÜRESEN ÁLLÓ CSALÁDI HÁZ PÁLYÁZAT – ISMÉT LEHET PÁLYÁZNI INGYEN LAKHATÁSRA – OSSZÁTOK MEG…..

FRISSÍTVE MA – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok (továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.

Pályázat kiírásának időpontja: 2018. 09 17.
A pályázat beadási határideje : 2018. 12 31.

A közzététel rendje:

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a megpályázható ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig közzéteszi honlapján (www.netzrt.hu). A meghirdetett tartalék ingatlanok fekvése szerint illetékes önkormányzatok a megpályázható ingatlanok listáját saját hirdetőtáblájukon szintén közzéteszik.

Pályázati feltételek:

Tartalék ingatlan bérlésére pályázhatnak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel már lakásbérleti jogviszonyban álló bérlők, illetve szociálisan rászoruló (a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX tv. 1 § i. pontjában meghatározott) természetes személyek az alábbiak szerint:

A tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, aki

lakbér-,
közmű-, és
társasházi közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség) tartozása nincs, továbbá, akinek
az általa addig lakott ingatlanja rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a természetes személy is, akinek nincs más lakhatást biztosító joga, vagy ha van, az nem felel meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben meghatározott méltányolható lakásigénynek, továbbá jegyző/járási hivatal által megállapított ápolási díjban részesül (melynek formája: súlyosan fogyatékos személy ápolása, vagy tartósan beteg, 18 év alatti személy ápolása, ide nem értve az önkormányzat képviselő testülete által megállapított ápolási díjat), vagy saját jogú nyugellátásban (öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék) vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) részesül, vagy legalább egy :

családi pótlékra jogosító gyermeket nevel és emellett rendszeres szociális segélyben vagy
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy lakásfenntartási támogatásban részesül vagy
közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy a háztartásában nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A pályázatok elbírálásának rendje:

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a tartalék ingatlanokra vonatkozó igényeket a közzétételt követő hónap 15. napjáig fogadja be. A befogadási időszak alatt beérkezett pályázatok elbírálásának rendjét a fent hivatkozott Kormányrendelet szabja meg a következők szerint:

Amennyiben ugyanarra a tartalék ingatlanra a befogadási időszak alatt több – a fent hivatkozott Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek egyaránt megfelelő – igénybejelentés érkezik, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (bérbeadó) az alábbi sorrendet állítja fel:

A bérbeadóval a pályázat benyújtásakor már lakásbérleti jogviszonyban álló pályázók.
A tartalék ingatlan fekvésével azonos helyen lakóhellyel rendelkező pályázók.
A több, családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő pályázók.
A pályázatukat korábban benyújtó pályázók (azonos napon benyújtott pályázatok között a bérbeadó közjegyző által hitelesített sorsolással dönt).

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 napon belül döntést hoz, amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor. Hiánypótlás esetén az elbírálásra megállapított időtartam a hiánypótlás határidejével meghosszabbodik. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásra vonatkozó felhívást nem, vagy nem megfelelően (hiányosan) teljesíti, újabb hiánypótlásra lehetőség nincsen.

A bérbeadásra meghirdetett tartalék ingatlanok:

A bérbeadásra meghirdetett ingatlanok listáját a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által bérbeadásra meghirdetett tartalék ingatlanok előzetes telefoni bejelentkezést követően, a kiíró által meghatározott időpontokban megtekinthetők. Az érdeklődőnek a megtekintésre kitűzött időpontról a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Ügyfélszolgálata ad tájékoztatást az alábbi telefonszámon.

Az adott tartalék ingatlan megtekintéséhez az Ügyfélszolgálat a telefoni bejelentkezéskor az érdeklődőt regisztrálja a név, a lakcím és a telefoni elérhetőség rögzítésével.

A leendő bérlő jogai és kötelezettségei:

határozatlan időre szóló lakásbérleti jogviszony létesítése méltányos bérleti díj ellenében,
havi bérleti díj rendszeres, határidőben történő megfizetése,
közüzemi díjak, közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség) rendszeres, határidőben történő megfizetése,
az ingatlan rendeltetésszerű használata, a használat ellenőrzésének elősegítése,
erre vonatkozó bérbeadói kötelezés esetén előrefizetős közüzemi mérőóra felszerelése,
a költözés költségeinek viselése.

A bérlő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó bővebb információk megtalálhatók a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. honlapján a „Bérlők” menüpontban, a „Bérlők jogai és kötelezettségei” elnevezésű fejezetben nevesített Általános Szerződési Feltételek címszó alatt.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtásához a Pályázati Felhívás 2. számú mellékletében szereplő Pályázati Adatlap megfelelő kitöltése szükséges, amely a tartalék ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat hirdetőtábláján is közzétételre kerül a Pályázati Felhívással együtt.

A kitöltött Pályázati Adatlapot a benne felsorolt igazolásokkal együtt 2018. december hó 31. napjáig (befogadási időszak) postára kell adni, vagy személyesen el kell juttatni a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14. szám alatti székhelyére (Ügyfélszolgálatára).

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a befogadási időszak lejárta előtt visszavonja.
Forrás és az eredeti pályázati kiírás innen tölthető le az összes melléklettel együtt!!! A pályázatot bármikor felfüggeszthetik, ezért bármikor elévülhet!

error: Content is protected !!