Nyugdíj utalás 2020! Mutatjuk mikor jönnek a nyugdíjak!!! Dátumok:

Nyugdíj utalás 2020! Mutatjuk mikor jönnek a nyugdíjak!!!

Dátumok:

↓↓↓ EKKOR ÉRKEZNEK A NYUGDÍJAK! ↓↓↓

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontok tájékoztató jellegűek!

Időszak

Utalás napja

2020. január

január 09.

2020. február

február 11.

2020. március

március 11.

2020. április

április 08.

2020. május

május 11.

2020. június

június 11.

2020. július

július 09.

2020. augusztus

augusztus 11.

2020. szeptember

szeptember 10.

2020. október

október 09.

2020. november

november 11.

2020. december

december 01.

A nyugdíj folyósítására számos mód van, viszont ha a nyugdíjas adatai megváltoznak, bejelentési kötelezettséggel tartozik a nyugdíjfolyósító felé. A részleteken túl cikkünkből azt is megtudhatja, mi a teendő a nyugdíjas halála esetén – írja a 24óra.

A nyugellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az ellátást megállapító határozat részére történő kézbesítését követő tizenhárom napon belül fizeti ki/utalja ki.

A nyugdíj, mint rendszeres pénzbeli ellátás kifizetése, folyósítása a jogosult kérésének megfelelően többféleképpen lehetséges. Mód van készpénzben, postai kézbesítés útján az ellátás felvételére, és lehetőség van belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára történő utalásra is. Az ellátást kizárólag olyan pénzintézeti számlára lehet utalni, melynek a nyugellátásban részesülő tulajdonosa, vagy társtulajdonosa.

A nyugellátások kifizetése havonta, az adott tárgyhónapra történik, azaz nem előre, vagy utólag, mint néhány más ellátásé.

A folyósítás kezdő időpontja a nyugdíjmegállapító határozatban megjelölt nap, befejezésének ideje a jogosultság megszűnésének, megszüntetésének napja, legkésőbb a nyugdíjas halála hónapjának utolsó napja.

A saját jogú és hozzátartozói nyugellátások folyósítása nyugdíj folyósítási törzsszám, mint azonosító szám alatt történik.

A törzsszámról szóló igazolást az ellátás folyósításának a kezdetekor küldi meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság több más irattal (pl. kedvezményes utazási utalvány) együtt a jogosult részére.

A belföldi folyósítási lehetőségektől több ponton eltér a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére történő nyugdíjfolyósítás.

Belföldi meghatalmazott esetén a külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátását kérelmére belföldi meghatalmazottja részére postai kézbesítés útján, vagy a meghatalmazott magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára kell folyósítani.

A folyósítás mindkét esetben utalási költségtől mentes.

Választható a jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára való folyósítás is. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

További lehetőség az EU/EGT állam területén élők részére valamely EU/EGT államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítás kérése. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

Úgynevezett egyezményes állam (azaz Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött ország) területén élők kérhetik az egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítást. Az utalás ez esetben költségviseléssel érintett.

A külföldön élő nyugellátásra jogosultak részére nincs lehetőség közvetlen postai úton történő nyugdíjkifizetésre.

A külföldön élő jogosultak (akár EU/EGT, akár egyezményes, akár bármely más külföldi államban élnek), kérhetik a Magyarországon érvényes öregségi nyugdíjminimum összegét meg nem haladó havi ellátásuk (2019-ben 28.500 Ft) negyedévente, félévente, vagy évente történő folyósítását a belföldön egyébként érvényes havonkénti utalás helyett.

Bejelentési kötelezettség

A bejelentési kötelezettség minden olyan adatra, tényre kiterjed, amely a nyugellátásra való jogosultságot, vagy az ellátás folyósítását érinti.

A bejelentési kötelezettség tizenöt napon belül teljesítendő a nyugdíjfolyósító szervhez.

Ennek keretében be kell jelenteni a névváltozást, a lakóhely vagy tartózkodási hely megváltozását, a kilencven napot meghaladó külföldi tartózkodás esetén a külföldi címet, valamint a szabadságvesztés, előzetes letartóztatás tényét.

A bejelentési kötelezettség az ellátás folyósíthatósága érdekében természetesen kiterjed folyószámlára utalás esetén a számlaszám változás bejelentésére is.

Figyeljünk a bejelentési kötelezettség teljesítésére, mert ha a nyugellátás folyósítására a

nyugdíjfolyósító szerv ügykörén kívüli okból azért nem kerülhet sor, mert a folyósítási cím és a fizetési számlaszám ismeretlen, illetve a kiutalt ellátás a megadott folyósítási címről, vagy fizetési számláról visszaérkezik, és az ellátás kiutalásához szükséges intézkedések sem vezetnek eredményre, vagy az ellátásban részesülő személy ismeretlen helyen tartózkodik, a nyugdíjfolyósító szerv az ellátás folyósítását megszünteti.

A nyugdíjfolyósító szerv a jogosultság tényének későbbi bizonyítása esetén intézkedik az ellátás újbóli folyósítása, valamint a nem folyósított ellátás visszamenőleges, legfeljebb öt évre járó időközi emelésekkel növelt összegének kiutalásáról.

Árvaellátás esetén az iskolai tanulmányok megszakítását, illetve az iskolaváltást is be kell jelenteni a tizenhat éven felüli, tanulmányai miatt árvaellátásban részesülő árva esetén.

A bejelentés a folyósítási törzsszám feltüntetésével teendő meg. A Magyar Államkincstár honlapján található formanyomtatványok segítenek a szükséges adatok

megadásában.

Elhalálozás esetén teendők

A nyugellátásban részesülő személy elhalálozását, és annak időpontját a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezen hozzátartozók hiányában az örökös, vagy a nyugellátás felvételére jogosult más személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.

A halál napját magában foglaló hónap végéig járó fel nem vett nyugellátás felvételére is ezek a személyek, ebben a sorrendben jogosultak.

A fel nem vett ellátást a hozzátartozók a fenti sorrendben a halálesetet követő egy éven belül, ha a felvételre az örökös jogosult, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül vehetik fel.

error: Content is protected !!