ITT A 28.500 FORINTOS pénztámogatás családoknak, szülőknek AUGUSZTUSBAN! Nagyon kevesen tudnak róla, pedig ORSZÁGOS! Itt a hivatkozó jogszabály és, hogy HOL kell kérni >>>

ITT A 28.500 FORINTOS pénztámogatás családoknak, szülőknek AUGUSZTUSBAN! Nagyon kevesen tudnak róla, pedig ORSZÁGOS! Itt a hivatkozó jogszabály és, hogy HOL kell kérni >>>

Beiskolázási támogatás

Ügyleírás: A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben tanulmányokat folytató menekült, oltalmazott, illetve menedékes a tanulmányai folytatása érdekében – 21. életéve betöltéséig – beiskolázási támogatásra jogosult. A beiskolázási támogatás tankönyvre, tantárgyi munkafüzetre, tanszerre, tanfelszerelésre és ruházatra fordítható.

A támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes ilyen jellegű támogatást a lakóhely szerint illetékes helyi önkormányzattól nem kap. E körülményt a járási hivatal hivatalból köteles vizsgálni.

A jogosultság általános feltételei:
• rászorultság: ha a menekült, az oltalmazott és a menedékes, vagy vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
a) egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át;
b) családos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét; és
• az elismerésről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének időpontjában Magyarország területén való tartózkodásának időtartama nem haladta meg a három évet, és
• az elismerésről rendelkező határozat jogerőre emelkedése, valamint az ellátás, illetve támogatás iránti kérelem benyújtása között nem telt el három évnél hosszabb idő.

Az alkalmazott jogszabályok: 1. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
2. 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról,
3. 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról.

error: Content is protected !!