2019-ben Extra pénz jár a családi pótlék mellé!!!! Valószínűleg nem is számítottál rá, olvass bele, mert nagy meglepetést tartogathat!!!!

2019-ben Extra pénz jár a családi pótlék mellé!!!! Valószínűleg nem is számítottál rá, olvass bele, mert nagy meglepetést tartogathat!!!!

Családok figyelem, mert ezt könnyen lehet, hogy nem tudjátok! Ezek a pénzek több ezer családnak járnak még a családi pótlék mellé – Nézd meg a listát, hátha van olyan, amit nem ismersz! >> Ezek a pénzek több ezer családnak járnak még a családi pótlék mellé – Nézd meg a listát, hátha van olyan, amit nem ismersz!

Milyen egyéb ellátásra jogosult az a gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak?

Ha a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a gyermek jogosult utazási kedvezményre, közgyógyellátásra, étkezési térítési díjkedvezményre, valamint ingyenes tankönyvre.A GYES is is más szabályok szerint illeti meg!

1. GYES folyósítása tartósan beteg gyermek vagy fogyatékkal élő gyermek családjának

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 10. életévének betöltéséig állapítják meg a gyermekgondozási segélyt. Amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság tényéről szóló, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a gyermekgondozási segély iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a gyermek a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával az ellátást folyósító hatóságnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítása, illetve a gyermekgondozási segélyre való jogosultság időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet nem kell benyújtani.

Méltányosságból meghosszabbítható-e a gyermekgondozási segély a tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltésétől 14-dik életévnek betöltéséig?

Nem. A tartósan beteg gyermek 10. évének betöltését követően a szülő a járási hivataltól kérheti az ápolási díj megállapítását, ha a gyermek önmaga ellátására képtelen, állandó gondozásra, ápolásra, felügyeletre szorul.

2. ÁPOLÁSI díj folyósítása tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő családnak.

A gyermekgondozási segély folyósításával egyidejűleg lehetőség van a részösszegű ápolási díj megállapítására, ha az ápolásra szoruló gyermek fokozott ápolást igényel és emelt összegű ápolási díjat, vagy kiemelt ápolási díjat lehet utána megállapítani. A fokozott ápolást igénylő személy után járó ápolási díj összege azonos a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (2016-ban 29.500,- Ft) 150%-val (44.250,- Ft), a kiemelt ápolási díj 180%-val (53.100,- Ft). A gyermekgondozási segélyben részesülő személy, a gyermekgondozási segély és az ápolási díj összege közötti különbözetet kaphatja meg ápolási díjként részösszegben.

3. UTAZÁSI Kedvezmény tartósan beteg illetve fogyatékkal élő gyermeknek

A Kincstár a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozattal egyidejűleg a magasabb összegű családi pótlékban részesülőnek illetve annak, aki után magasabb összegű családi pótlék megállapításra került, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály szerinti utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló hatósági igazolványt állít ki.
A hatósági igazolvány tartalmazza a magasabb összegű családi pótlékban részesülő személynek -, illetve annak, aki után magasabb összegű családi pótlék került megállapításra – a nevét, a lakcímét, a magasabb összegű családi pótlék megállapításának tényét, a jogosultság fennállásának tényét, továbbá a hatósági igazolvány érvényességének időtartamát. A hatósági igazolvány a külön jogszabály szerinti igazolásban, szakvéleményben, illetve szakhatósági állásfoglalásban meghatározott felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos.

4. INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki
– tartósan beteg,
– a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

5. 100%-os TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNY a gyermekékeztetésben
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-át
– a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át

6. KÖZGYÓGYELLÁTÁS

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek részére közgyógyellátási igazolvány is igényelhető ún. alanyi jogon, mellyel ingyenesen juthat hozzá azokhoz a gyógyszereihez, melyek a közgyógylistán szerepelnek. A közgyógyellátás kérelmezéséhez először a szakorvos(ok)tól kell beszerezni egy igazolást a gyermek által rendszeresen szedett gyógyszerekről. A kérelmezőnek havi gyógyszerkeretet állapítanak meg. A keret havi maximális összege 12 ezer forint. Ha az ezer forintot a rendszeres gyógyszerköltség havonta nem éri el, nem állapítható meg egyéni gyógyszerkeret. Minden jogosult számára megállapítható azonban eseti keretmegállapítására is, melynek az összege 6 ezer forint egy évre.
Figyelem! A kérelmen ennek a megállapítását külön kérni kell a formanyomtatványon, ne felejtsük el beikszelni!A közgyógyellátásra való jogosultságot és a gyógyszerkeretet alanyi jogosultság esetén két évre állapítják meg és az igazolványt is két évre állítják ki. (forrás :http://szulok.babafalva.hu)

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapítható egyéb ellátások:

ÖSSZEFOGLALVA>>

– gyermekgondozási segély 10 éves korig
– közgyógyellátás
– ingyenes tankönyvellátás
– gyermekétkeztetés esetén 100% százalékos mértékű térítési díj kedvezmény
– ápolási díj, ha a gyermek önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra szorul
– utazási kedvezmény, utazási költségtérítés

error: Content is protected !!