SOKAKNAK lesz komoly segítség! 950 ezer forintos pénztámogatás, havi 80 ezres részletekben fizetik ki! NAGYON SOKAN ÉLHETNEK A LEHETŐSÉGGEL CSAK SAJNOS NEM TUDNAK RÓLA! A fizetésed kiegészítésére kérheted de jövedelem helyett is adják! ORSZÁGOS IGÉNYLÉS!

SOKAKNAK lesz komoly segítség! 950 ezer forintos pénztámogatás, havi 80 ezres részletekben fizetik ki! NAGYON SOKAN ÉLHETNEK A LEHETŐSÉGGEL CSAK SAJNOS NEM TUDNAK RÓLA! A fizetésed kiegészítésére kérheted de jövedelem helyett is adják! ORSZÁGOS IGÉNYLÉS!

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS CÉLJA az álláskeresők vagy a munkaviszonyban állók elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése.

FORMÁI: a) kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás, b) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése (részben vagy egészben megtéríthető a képző intézmény által megállapított képzési költség, valamint a képzéshez kapcsolódó szállás, élelmezés és a helyi, illetőleg helyközi utazás költsége)

joghely
Az 1991. évi IV. törvény 14. §-a, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 1-9. §-a.

Nagyon sokan megkaphatják a  következő feltételekkel .

jogosultsagi-feltetel
TÁMOGATHATÓ A KÉPZÉSE annak a személynek, aki

a) ÁLLÁSKERESŐ ;

b) 25. ÉLETÉVÉT – FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ SZEMÉLY ESETÉN A 30. ÉLETÉVÉT – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot;

c) GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLYBEN, GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁSBAN, GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSBAN, ILLETŐLEG TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLYBEN, CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJBAN, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJBAN VAGY ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜL, ÉS TOVÁBBI FELTÉTELKÉNT a képzés időtartama hetente a harminc órát nem haladja meg, és gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek fél éves korának betöltését követően kezdődik meg, valamint gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet nem folytat;

d) REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL;

e) akinek MUNKAVISZONYA VÁRHATÓAN EGY ÉVEN BELÜL MEGSZŰNIK, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte;

f) KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN VESZ RÉSZT, ÉS a képzésben való részvételt vállalja

g) MUNKAVISZONYBAN ÁLL ÉS rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS FORMÁJA a különböző jogosultsági csoportokban:

1) az a) -b) valamint az e) – g) pontban meghatározott jogosultak esetében KERESET KIEGÉSZÍTÉS vagy KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS, valamint A KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE ;

2) A c)-d) pontban meghatározott személy, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szakképzés megkezdéséhez, a külön jogszabályban meghatározott képzésben történő részvételhez A KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE;

3) a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az ARRA RÁSZORULÓ HOZZÁTARTOZÓ ( Lásd a Megjegyzés részben) ÁPOLÁSÁVAL, GONDOZÁSÁVAL, valamint A GYERMEK FELÜGYELETÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT INDOKOLT KIADÁS MEGTÉRÍTÉSE.

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS ABBAN AZ ESETBEN ADHATÓ, ha a képzést járási (kerületi) kormányhivatal ajánlotta fel, vagy az abban történő részvétellel – a képzés megkezdése előtt – egyetértett.

KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS CSAK INTENZÍV KÉPZÉS ESETÉN ÁLLAPÍTHATÓ MEG ( amennyiben az elméleti képzés vagy az egyidejűleg folytatott elméleti és gyakorlati képzés időtartama hetente legalább a húsz órát eléri ).

ellatas-megnevezese
A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS CÉLJA az álláskeresők vagy a munkaviszonyban állók elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése.

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS FORMÁI:

a) kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás;

b) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése (részben vagy egészben megtéríthető a képző intézmény által megállapított képzési költség, valamint a képzéshez kapcsolódó szállás, élelmezés és a helyi, illetőleg helyközi utazás költsége).

A KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS ÖSSZEGE nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.

A KERESETKIEGÉSZÍTÉS a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet.

igenybenyujtas-formaja
A KORMÁNYHIVATAL MINDEN ÉVBEN MEGHATÁROZZA ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA AZOKAT A KÉPZÉSI IRÁNYOKAT, AMELYEKHEZ TARTOZÓ KÉPZÉSBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ MÉRLEGELÉSI JOGKÖRBEN TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ.

A járási (fővárosi kerületi )hivatal választja ki a” Jogosultság feltételei” részben említett jogosultsági csoportba tartózó, vele együttműködő személyek közül azokat, akiknek a képzésben történő részvételét javasolja.

Ezután a járási (fővárosi kerületi) hivatal és az általa kiválasztott személy együttesen választja ki a képzés irányát.

Ezt követően a kirendeltség tájékoztatást nyújt a képző intézményekről, amelyek az általa vezetett jegyzék szerint a kiválasztott képzési iránynak megfelelő képzést folytatnak. Ha több ilyen intézmény szerepel a kirendeltség által vezetett jegyzékben, ezek közül a képzésben részt venni kívánó személy választja ki a neki megfelelő intézményt.

folyositas
A járási (fővárosi kerületi) hivatal – a képzésben résztvevő személy részére

-HAVONTA UTÓLAG FOLYÓSÍTJA a keresetpótló juttatást, valamint a költségtérítésnek a szállás és az élelmezés költségeit tartalmazó részét;

– MEGELŐLEGEZHETI a helyi, illetőleg helyközi utazás költségeit amennyiben azt részben vagy egészben megtéríti.

NEM FOLYÓSÍTHATÓ KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS AZOKRA A NAPOKRA, amelyeken a képzésben résztvevő személy neki felróható okból óralátogatási kötelezettségének nem tett eleget. Ebben az esetben a keresetpótló juttatást – erről szóló külön határozat nélkül – a mulasztás napjára járó keresetpótló juttatás összegével csökkentett összegben kell folyósítani.

megjegyzes
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából): ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya (volt munkaügyi központ) ÁLLÁSKERESŐ az a személy, aki a) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és b) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és c) öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és d) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és e) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit f) az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

igenybenyujtas-helye
A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztályav

error: Content is protected !!